SharePoint 2013 Yazı Dizisi – 01 – Giriş

Merhaba Arkadaşlar,
SharePoint’i öğrenirken birçok zorluk çektim. Bu konuda bana SharePoint’i öneren Melik ÖZSÖZ abime ve öğrenmemde büyük emeği olan Serkan KONAK hocama buradan saygı sevgilerimi iletiyorum. Amacım öğrendiklerimin zekâtı, vatanıma milletime faydalı olması, sizlerin yaşadığım sıkıntıları çekmemeniz açısından bir yazı dizisine başlayacağım. Allah muvaffak eyler inşallah.

Yazı dizimin başlıkları aşağıdaki gibi olacak inşallah.

SharePoint 2013

 1. SharePoint Farm Yapısı İçin Lab Ortamının Hazırlanması
  1. Amazon Web Servisleri – AWS – Tanıtım
   1. AWS – Kurulum Öncesi Network Topolojisi
   2. AWS VPC Yapılandırması
   3. AWS EC2 Yapılandırması – 01 – AMI hazırlama ve Sunucu Kurma
   4. AWS EC2 Yapılandırması – 02 – NAT Kurma
   5. AWS EC2 Yapılandırması – 03 – VPN Kurma
  2. Sunucu Kurulumları
   1. Domain Sunucusunun Kurulumu ve Yapılandırması
 2. SharePoint 2013 Kurulum Topoloji Örnekleri
  1. SharePoint 2013 Donanım ve Yazılım Gereksinimleri
  2. Kurulum Öncesi DC üzerinde Gerekli Hesaplar ve Ayarlar
  3. SQL Server 2014 Kurulumu
  4. SharePoint 2013 Uygulama Sunucusu Kurulumu
  5. SharePoint 2013 Güncellemeleri
  6. SharePoint 2013 Dil Paketleri
  7. Kurulum Sonrası İlk Yapılandırmalar
 3. Office Web Apps Server 2013 Kurulumu ve Yapılandırılması
 4. Workflow Manager Kurulumu ve Yapılandırılması
 5. App Management Kurulumu ve Yapılandırılması
 6. User Profile Service Application Yapılandırma
 7. Alternate Access Mappings
 8. MySite Yapılandırma
 9. Active Directory Fotoğraflarını SharePoint’e Aktarma
 10. SharePoint 2013 BI Center Kurulumu ve Yapılandırılması
 11. Microsoft Project Server Kurulumu ve Yapılandırılması
 12. SharePoint 2013 Kullanımı
  1. SharePoint 2013 Listeler
  2. SharePoint 2013 Kitaplıklar
 13. InfoPath 2013 Kullanımı
 14. SharePoint Designer 2013 Kullanımı

Comments ( 1 )

 • […] Merhabalar, Bu yazımızda kurulum sonrası temel bileşenlerin ayarları ile ilgili ilk yapılandırmaları gerçekleştireceğiz. İlk olarak sp_setup kullanıcısı ile sunucumuzda oturum açalım. Sonra PowerSehll ISE programını Yönetici olarak açalım. Ardından aşağıdaki kod bloğunu çalıştıralım. # Based on scripts at http://www.toddklindt.com/Slides/SP2013Webinar # Thanks Todd! Add-PSSnapin microsoft.sharepoint.powershell -ErrorAction SilentlyContinue # Verify that PowerShell is running as an Admin if ( -not ([Security.Principal.WindowsPrincipal] [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole] “Administrator”)) { Write-Output “This PowerShell prompt is not elevated” write-output “Please start PowerShell with the Admin token and try again” return } $credPassword = ConvertTo-SecureString ‘p455w0rd’ -AsPlainText -Force # Create Managed Accounts #$password = ConvertTo-SecureString ‘password’ -AsPlainText -Force $password = $credPassword # create sp_webapps $account = New-Object system.management.automation.pscredential ‘hasankoroglusp_pool’, $password New-SPManagedAccount $account # create sp_serviceapps $account = New-Object system.management.automation.pscredential ‘hasankoroglusp_services’, $password New-SPManagedAccount $account # Create the Service App Pool New-SPServiceApplicationPool -Name “Default SharePoint Service App Pool” -Account hasankoroglusp_services $apppool = Get-SPServiceApplicationPool “Default SharePoint Service App Pool” # Set the default database server $configdb = Get-SPDatabase | where type -EQ “Configuration Database” $dbserver = $configdb.NormalizedDataSource # Let’s create some service apps # Create new State Service New-SPStateServiceApplication -Name “State Service” Get-SPStateServiceApplication  | New-SPStateServiceApplicationProxy -defaultproxygroup Get-SPStateServiceApplication | New-SPStateServiceDatabase -Name “State_Service_DB” -Databaseserver $dbserver Get-spdatabase | where-object {$_.type -eq “Microsoft.Office.Server.Administration.StateDatabase”} | initialize-spstateservicedatabase # Create new Usage Service New-SPUsageApplication -Name “Usage and Health Data Collection” $proxy = Get-SPServiceApplicationProxy | where {$_.TypeName -eq “Usage and Health Data Collection Proxy”} $proxy.Provision() # Create Managed Metadata Service app New-SPMetadataServiceApplication -Name “Managed Metadata Service” -ApplicationPool $apppool -DatabaseServer $dbserver -DatabaseName “Metadata_Service_DB” New-SPMetadataServiceApplicationProxy -Name “Managed Metadata Service Proxy” -DefaultProxyGroup -ServiceApplication “Managed Metadata Service” -DefaultSiteCollectionTaxonomy Get-SPServiceInstance | where-object {$_.TypeName -eq “Managed Metadata Web Service”} | Start-SPServiceInstance # Create Secure Store New-SPSecureStoreServiceApplication -ApplicationPool $apppool -AuditingEnabled:$false -DatabaseServer $dbserver -DatabaseName “Secure_Store_DB”-Name “Secure Store Service” Get-SPServiceApplication | Where-Object {$_.typename -eq “Secure Store Service Application”} | New-SPSecureStoreServiceApplicationProxy -Name “Secure Store Service” Get-SPServiceInstance | Where-Object { $_.TypeName -eq “Secure Store Service” } | Start-SPServiceInstance # Create Business Connectivity Services $BDCS = New-SPBusinessDataCatalogServiceApplication -ApplicationPool $apppool -DatabaseName “Business_Connectivity_Services_DB” -DatabaseServer $dbserver -Name “Business Connectivity Services” New-SPBusinessDataCatalogServiceApplicationProxy -Name “Business Connectivity Services Proxy” -ServiceApplication $BDCS Get-SPServiceInstance | Where-Object { $_.TypeName -eq “Business Data Connectivity Service” } | Start-SPServiceInstance # Create the Application Management Service $appname = “App Management Service” $dbname = “AppManagement_DB” # Create the App Management service and start its service instance $sa = New-SPAppManagementServiceApplication -ApplicationPool $apppool -Name $appname -DatabaseName $dbname New-SPAppManagementServiceApplicationProxy -ServiceApplication $sa -Name “$appname Proxy” Get-SPServiceInstance | Where-Object { $_.typename -eq “App Management Service” } | Start-SPServiceInstance # Create the Subscription Settings service and start its service instance $sa = New-SPSubscriptionSettingsServiceApplication -ApplicationPool $appPool -Name “Subscription Settings Service” -DatabaseName “Subscription_Settings_Service_DB” New-SPSubscriptionSettingsServiceApplicationProxy -ServiceApplication $sa Get-SPServiceInstance | where{$_.TypeName -eq “Microsoft SharePoint Foundation Subscription Settings Service”} | Start-SPServiceInstance # Create Access Services 2010 Service Application New-SPAccessServiceApplication -ApplicationPool $apppool -Name “Access Service 2010” # Create Access Services Service Application # Start a bunch of service instances Get-SPServiceInstance | Where-Object { $_.typename -eq “Access Services” } | Start-SPServiceInstance Get-SPServiceInstance | Where-Object { $_.typename -eq “Business Data Connectivity Service” } | Start-SPServiceInstance Get-SPServiceInstance | Where-Object { $_.typename -eq “Excel Calculation Services” } | Start-SPServiceInstance Get-SPServiceInstance | Where-Object { $_.typename -eq “Machine Translation Service” } | Start-SPServiceInstance Get-SPServiceInstance | Where-Object { $_.typename -eq “Managed Metadata Web Service” } | Start-SPServiceInstance Get-SPServiceInstance | Where-Object { $_.typename -eq “Secure Store Service” } | Start-SPServiceInstance Get-SPServiceInstance | Where-Object { $_.typename -eq “Visio Graphics Service” } | Start-SPServiceInstance #Let’s Create Search Service App # Based on scripts at http://www.harbar.net/articles/sp2013mt.aspx # Thanks Spence! # Get App Pool $saAppPoolName = “Default SharePoint Service App Pool” # Search Specifics, we are single server farm $searchServerName = (Get-ChildItem env:computername).value $serviceAppName = “Search Service Application” $searchDBName = “SearchService_DB” # Grab the Appplication Pool for Service Application Endpoint $saAppPool = Get-SPServiceApplicationPool $saAppPoolName # Start Search Service Instances Write-Host “Starting Search Service Instances…” Start-SPEnterpriseSearchServiceInstance $searchServerName Start-SPEnterpriseSearchQueryAndSiteSettingsServiceInstance $searchServerName # Create the Search Service Application and Proxy Write-Host “Creating Search Service Application and Proxy…” $searchServiceApp = New-SPEnterpriseSearchServiceApplication -Name $serviceAppName -ApplicationPool $saAppPoolName -DatabaseName $searchDBName $searchProxy = New-SPEnterpriseSearchServiceApplicationProxy -Name “$serviceAppName Proxy” -SearchApplication $searchServiceApp # Clone the default Topology (which is empty) and create a new one and then activate it Write-Host “Configuring Search Component Topology…” $clone = $searchServiceApp.ActiveTopology.Clone() $searchServiceInstance = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance New-SPEnterpriseSearchAdminComponent –SearchTopology $clone -SearchServiceInstance $searchServiceInstance New-SPEnterpriseSearchContentProcessingComponent –SearchTopology $clone -SearchServiceInstance $searchServiceInstance New-SPEnterpriseSearchAnalyticsProcessingComponent –SearchTopology $clone -SearchServiceInstance $searchServiceInstance New-SPEnterpriseSearchCrawlComponent –SearchTopology $clone -SearchServiceInstance $sear
  chServiceInstance New-SPEnterpriseSearchIndexComponent –SearchTopology $clone -SearchServiceInstance $searchServiceInstance New-SPEnterpriseSearchQueryProcessingComponent –SearchTopology $clone -SearchServiceInstance $searchServiceInstance $clone.Activate() Write-Host “Search Done!” Bu script dosyasını bu adresten indirebilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken husus, script içerisinde tanımlanmış olan servis hesaplarını ve parolalarınızı kendi sisteminize göre değiştirmeniz gerekmektedir. İlk yapılandırma bittikten sonra aşağıdaki servisleri kurmuş oluyorsunuz. Bu servislere Central Administration Manage Service Applications bölümünden nbakabilirsiniz. Bu işlem bittikten sonra Sunucumuzda oturumu kapatıp sp_farm kullanıcısı ile oturum açmamız gerekmektedir. Oturum açtıktan sonra PowerShell ISE’yi yönetici olarak çalıştırıp aşağıdaki kod parçacığını çalıştırmamız gerekmektedir. Kod parçacığını bu adresten indirebilirsiniz. Add-PSSnapin microsoft.sharepoint.powershell -ErrorAction SilentlyContinue # Verify that PowerShell is running as an Admin if ( -not ([Security.Principal.WindowsPrincipal] [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole] “Administrator”)) { Write-Output “This PowerShell prompt is not elevated” write-output “Please start PowerShell with the Admin token and try again” return } ## #This script will Create the User Profile Service Application #This script also ensures all dependent services are started # #Domain level settings may need to be changed, follow this documentation prior to running this script: #http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh296982.aspx # #Current configuration of this script requires you to log onto the server using the farm account, and run the script in PowerShell #To work around this limitation, see the following blog #http://www.harbar.net/archive/2010/10/30/avoiding-the-default-schema-issue-when-creating-the-user-profile.aspx ## ## #Load Functions ## function PollService { sleep 5 } ## #Set Script Variables ## Write-Progress -Activity “Provisioning User Profile Service Application” -Status “Creating Script Variables” #This is the server where the user profile sync service runs $ProfileSyncServer = “SP01” #This is the display name of the User Profile Database $UserProfileDB = “HK_Profile_DB” #This is the display name of the User Profile Sync Database $UserProfileSyncDB = “HK_Profile_Sync_DB” #This is the display name of the User Profile Social Database $UserProfileSocialDB = “HK_Profile_Social_DB” #This is the User Name of the User Profile Service Application App Pool $UserProfileApplicationPoolManagedAccount = “hasankoroglusp_services” #This is the Password of the User Profile Service Application App Pool Account $UserProfileApplicationPoolPassword = “p455w0rd” #This is the User Name of the Server Farm Account $SPFarmAccount = “hasankoroglusp_farm” #This Is the Password of the Server Farm Account $FarmAccountPassword = “p455w0rd” #This Is the Display name for the User Profile Service Application, The Application Pool Name has been set to match, for simplicity purposes $UserProfileServiceName = “Default User Profile Service” ## #Begin Script ## ## #Convert the UserNames and Passwords ProvidedIinto Credentials ## $UserProfileAppPoolCredential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential $UserProfileApplicationPoolManagedAccount, (ConvertTo-SecureString $UserProfileApplicationPoolPassword -AsPlainText -Force) ## #Create A Managed Account For The User Profile Account, if it does not exist #Retrieve the SharePoint Farm Account for the User Profile Sync Account ## Write-Progress -Activity “Provisioning User Profile Service Application” -Status “Creating Managed Account if Required” #Check to see if the User Profile Service Application App Pool Account is alrady a managed account. If not, create it. if (get-spmanagedaccount $UserProfileApplicationPoolManagedAccount -EA 0) { Write-Host “Managed Account Exists, No Need to Create a Managed Account” -foregroundcolor “Yellow” $UserProfileServiceAccount = Get-SPManagedAccount $UserProfileApplicationPoolManagedAccount } else { $UserProfileServiceAccount = New-SPManagedAccount -Credential $UserProfileAppPoolCredential } #Retrieve the SP Farm account, use that for the User Profile Synchronization $UserProfileSyncAccount = Get-SPManagedAccount $SPFarmAccount ## #Create The Service Application Application Pool ## Write-Progress -Activity “Provisioning User Profile Service Application” -Status “Creating Application Pool” $UserProfileServiceApplicationAppPool = New-SPServiceApplicationPool -Name $UserProfileServiceName -Account $UserProfileServiceAccount ## #Retrieve the Service Instances You Wish to Start, Start the User Profile Service Instance #The User Profile Synchrinization Service cannot be started until a User Profile Service Application has been created and associated with the service instance. ## Write-Progress -Activity “Provisioning User Profile Service Application” -Status “Starting User Profile Service” $UPSI = get-spserviceinstance | where {$_.server -like “*” + $ProfileSyncServer -and $_.Typename -eq “User Profile Service”} | Start-SPServiceInstance $UserProfileSyncServiceInstance = get-spserviceinstance | where {$_.server -like “*” + $ProfileSyncServer -and $_.Typename -eq “User Profile Synchronization Service”} ## #Create the User Profile Service Application ## Write-Progress -Activity “Provisioning User Profile Service Application” -Status “Creating User Profile Service Application” $UserProfileSA = New-SPProfileServiceApplication -Name $UserProfileServiceName -ApplicationPool $UserProfileServiceApplicationAppPool -ProfileDBName $UserProfileDB -ProfileSyncDBName $UserProfileSyncDB -SocialDBName $UserProfileSocialDB ## #Set Some of the User Profile Service Application Properties ## Write-Progress -Activity “Provisioning User Profile Service Application” -Status “Setting User Profile Service Application Properties” $SPUserprofileMachine = get-spserver $ProfileSyncServer $UserProfileSA.SetSynchronizationMachine($ProfileSyncServer, $UserProfileSyncServiceInstance.id, $UserProfileSyncAccount.username, $FarmAccountPassword) ## #Create the User Profile Service Application Proxy ## Write-Progress -Activity “Provisioning User Profile Service Application” -Status “Creating User Profile Service Application Proxy” New-SPProfileServiceApplicationProxy -Name ($UserProfileServiceName + ” Proxy”) -ServiceApplication $UserProfileSA -DefaultProxyGroup ## #Start the User Profile Synchronization Service ## Write-Progress -Activity “Provisioning User Profile Service Application” -Status “Starting User Profile Synchronization Service” Start-SPServiceInstance $UserProfileSyncServiceInstance ## #Perform an IISReset. Skipping this step may result in not being able to manage your User Profile Service Application through SharePoint Central Administration ## while ($UserProfileSyncServiceInstance.status -ne “online”) { pollservice Write-Progress -Activity “Provisioning User Profile Service Application” -Status “Waiting for User Profile Synchronization Service to Start” $UserProfileSyncServiceInstance = get-spserviceinstance | where {$_.server -like “*” + $ProfileSyncServer -and $_.Typename -eq “User Profile Synchronization Service”} } Write-Host “Resetting IIS” cmd.exe /c “iisreset $ProfileSyncServer /noforce” Yine bu script içerisindeki hesapları ve parolaları kendinize göre değiştrmeniz gerekmektedir. Bu script içerisinde User Profile Synchronization Service &#821
  6;in başlaması 5-6 dakika kadar sürmektedir. Servis durumunu Central Administration Manage Services On Server kısmında kontrol edebilirsiniz. Script sonunda IIS yeniden başlatılır. Bu işlemlerden sonra Application Management kısmından Manage Web Applications kısmından yeni Web uygulaması oluşturmamız gerekmektedir. Burada dikkat etmeniz Pool için sp_pool servis hesabını kullanmanız gerekmektedir. Web uygulamamızı kurduktan sonra Bu uygulama altında yeni bir site collection oluşturmamız gerekmektedir. Aşağıdaki bilgilere göre sizlerde kendi ayarlarını yapabilirsiniz. Site Collection kurulum sonrası ilgili sitemizi açabiliriz. Benim sistemime göre adres http://sp01 Portali açtıktan sonra sağ üst köşede yer alan çark işaretinden Site Settings kısmını açalım. Site Settings kısmından Users and Permissions bölümünden People and Groups’u seçelim. Bu ekranda sağ taraftan Visitors’ı seçelim. Bu ekranda yeni kullanıcı ekleyelim ve bu ekrana NT AUTHORITYauthenticated users ı ekleyelim. Artık portalimiz ilk kullanıma hazırdır. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere… Konunun ana başlığı için: Sharepoint 2013 Yazı Dizisi – 01 – Giriş […]

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.